İnkılâp Tarihi Sorular3

  1. Batı Cephesinde TBMM’nin ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) I. İnönü        b) Gümrü         c)Sakarya        d) Büyük taarruz

  1. Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra Mareşallik ve Gazilik ünvanı verilmiştir?

a) I. İnönü        b) Eskişehir-Kütahya               c) Sakarya       d) Başkomutanlık Meydan Savaşı

3.      Aşağıdaki yerlerden hangisi savaş yapılmadan düşman işgalinden kurtarılmıştır?

a) İzmir            b) İstanbul        c) Maraş          d) Eskişehir

  1. Kuvayi Milliye kime karşı kurulmuştur?

a) İstanbul Hükümeti    b) İşgal Kuvvetlerine    c) Ayaklanmalara         d) İşgal Kuvvetlerine

5.      Aşağıdaki savaşlardan hangisi saldırı savaşımızdır?

a) Büyük Taarruz         b) Eskişehir-Kütahya               c) Sakarya       d) I. İnönü

  1. Hatay dışında günümüz Suriye sınırımız hangi Antlaşma ile çizilmiştir?

a) Kars                        b) Moskova     c) Gümrü         d) Ankara

7.      Hangi olayla TBMM İtilaf kuvvetleri tarafından resmen tanınmıştır?

a) Londra Konferansı        b) San Remo       c) Lozan Konferansı       d) Paris Konferansı

  1. I- TBMM’nin açılması                         II- Mustafa Kemal’e Mareşallik ve Gazilik unvanının verilmesi

III-Yunanlıların Denize dökülmesi   IV- Düzenli Ordunun Kurulması

      Yukarıdaki olaylar hangi seçenekte kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

a) IV-I-II-III               b) IV-III-II-I               c) II-III- I-IV              d) I-IV-II-III

9.      Türkiye’nin Kurtuluş Savaşında fiili savaş dönemini bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a)Lozan Antlaşması   b)Mudanya Ateşkes Antlaşması   c)Moskova Antlaşması      d)Ankara Antlaşması

  1. TBMM Şeyh Sait İsyanını bastırmak amacıyla hangi kanunu çıkarmıştır?

           a) Takrir-i Sükun          b) Kanun-i Esasi         c) Medeni Kanun         d) Teşkilatı Esasiye

11.  Eğitim ve öğretim kurumlarındaki ikilik  çıkarılan hangi kanunla ortadan kaldırılmıştır?

           a) Medrese kanunu     b)Tevhid-i Tedrisat     c) Teşkilatı Esasiye         d)Türk Medeni Kanunu

  1.  Aşağıdaki Mustafa Kemal’e ait aşağıdaki sözler hangi savaştan önce söylenmiştir? Karşısına Yazınız.

Þ“Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”  .........................................................

ÞHattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” .......................................................................................

Þ “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz.” ............................

Þ “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” ................................

13.  Aşağıdaki soruların karşılarına cevaplarını yazınız

►TBMM hangi tarihte açılmıştır?...................................................................................

TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?.....................................................

►Doğu sınırımız kesin olarak hangi antlaşma ile çizilmiştir?...............................................

►Sevr Antlaşmasının şartları hangi konferansta belirlenmiştir?..........................................

►Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay nedir? .............................................................

►Hangi olayla Türkiye’de kabine hükümeti sistemine geçilmiştir? .....................................

►Son Osmanlı Halifesi kimdir? ................................................... ...............................

►Hangi kanunla kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır? ............................................................

►TBMM’nin çıkardığı ilk Anayasa hangisidir? ................................................................

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi olaydan dolayı kapatıldı?.................................


Cevap anahtarı

1a   2c   3b   4b   5a   6d    7a   8d    9b   10a   11b  

12. Soru

Þ“Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” Büyük Taaruz

ÞHattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez” 

Sakarya Meydan Muharebesi

Þ “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini yendiniz.”  II. İnönü savaşı

           Þ “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” .Çanakkale Savaşı

                       13. Soru

►TBMM hangi tarihte açılmıştır? 23 Nisan 1920

TBMM’nin imzaladığı ilk antlaşma hangisidir? Gümrü Antlaşması

►Doğu sınırımız kesin olarak hangi antlaşma ile çizilmiştir? Kars Antlaşması

►Sevr Antlaşmasının şartları hangi konferansta belirlenmiştir? San-Remo Konferansında

►Saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay nedir? Lozan Barış görüşmelerine İstanbul Hükükümetininde çağırılması

►Hangi olayla Türkiye’de kabine hükümeti sistemine geçilmiştir?  Cumhuriyetin İlanı ile

►Son Osmanlı Halifesi kimdir?  Abdülmecit

►Hangi kanunla kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır?  Medeni Kanun

►TBMM’nin çıkardığı ilk Anayasa hangisidir? 1921 Anayasası

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi olaydan dolayı kapatıldı?  Şeyh Sait İsyanıYorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !